Analytical chemistry council

Metody i Ob'ekty Khimicheskogo Analiza

(METHODS AND OBJECTS OF CHEMICAL ANALYSIS)

Kiev University

An international journal devoted to all aspects of Analytical chemistry

 

ISSN 2413-6166 (Online), ISSN 1991-0290 (Print)

Ukr | En | Rus

Volume 8, ¹1, 2013

References

1. Knunyants I.L. Kratkaya khimicheskaya entsiklopediya. Izd-vo Sovetskaya entsiklopediya: Moskva, 1964. 3, S.108

2. Onishchenko G.G. Metody kontrolya. Khimicheskie faktory. Opredelenie melamina v moloke i molochnykh produktakh: Metodicheskie ukazaniya MUK 4.1.2420 – 08 / G.G. Onishchenko. Moskva: Mir, 2008. S. 12.

3. R.C. Hirt, F.T. King, R.G. Schmitt Detection and estimation of melamine in west-strength paper by ultraviolet spectrophotometry Analytical Chemistry. 1954. 26(8), 1273–1274.

4. Ying Huang, Li Ping, Shique Xiang, Wu Gaoxu. The study process to determine melamine by polarography with a single scan. Analytical Chemistry. 1993. 29(25), 270–272

5. Doehlemann E. Analytische Bestimmung von Melamin. Angow. Chemie. 1954. 66(19), 606.

6. Zavarov G.V. K analiticheskoi khimii melamina. Zavodskaya laboratoriya. 1954, ¹ 20, Vyp.7, 811–815.

7. GOST 23327 – 98. Moloko i molochnye produkty. Metod izmereniya massovoi doli azota po K'el'dalyu i opredelenie massovoi doli belka. Vzamen GOST 23327 – 78. Vved. 1998–12–11. – Moskva: Izd-vo standartov, 1998. S. 8.

8. GOST 25179 – 90. Moloko. Metody opredeleniya belka. Vzamen GOST 25179 – 82. Vved. 2009 – 01 – 10. – Moskva: Izd-vo standartov, 2009. S.9.

9. Karlik V.M., Zagranichnyi V.I. Kinetika gidroliza triazinov. Gidroliz tsianurovoi kisloty. Zhurn. vses. khim. o-va im. D.I. Mendeleeva. 1971, 16(1), S.111.

10. Virpsha Z., Bzhezin'skii Ya. Aminoplasty. Moskva: Khimiya, 1972. S. 344.

11. Tkach V.². Geteropol³an³oni yak anal³tichn³ reagenti na azotvm³shchuyuch³ organ³chn³ rechovini. Dn³propetrovs'k: DDU, 1995. S. 196.

12. Nikitina E.A. Geteropolisoedineniya. Moskva: Goskhimizdat, 1962. S. 305.

13. Nikol'skii B.P., Materova E.A. Ionselektivnye elektrody. L.: Khimiya, 1980. S. 240.

14. Malkina N.I., Finkel'shtein A.I. Spektry poglashcheniya v ul'trafioletovoi oblasti, molekulyarnoe stroenie i analiz ammelina i ammelida. Zhurn. Fiz. Khimim. 1974, 48(10), 2413 – 2415.

15. So H., Pope M.T. Origin of some change-transfer spectra. Oxo compounds of vanadium, molybdenum, tungsten and niobium including heteropolyanions and heteropoly blues. Inorg. Chem. 1972. 11(6), 1441–1443.

16. Yatsimirskii K.B., Alekseeva I.I. Spektry pogloshcheniya izopolimolibdenovykh kislot v rastvore. Zhurn. neorg. khimii. 1963, 8(11), 2513–2517.

17. Kazanskii L.P., Torchenkova E.A., Spitsin V.I. Elektronnye spektry pogloshcheniya rastvorov geteropolimolibdenovykh kislot tseriya, toriya i urana (VI) Dokl. AN SSSR. 1973, 213(1), 118–121.

18. Ibanez M., Sancho J., Hernandez F. Determination of melamine in milk-based product and other food and beverage product by ion-pair liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical Chemistry acta. 2009. 649(1), 91–97.

19. Venkatasami Gopalakrishnan, Sowa John R.Jr. A rapid, acetonitrile-free, HPLC method for determination of melamine in infant formula. Analytica Chimica Acta. 2010. 665(2), 227-230.

20. Liu Yating, Deng Jian, An Lin, Liang Jun, Chen Fei, Wang Hui Spectrophotometric determination of melamine in milk by rank annihilation factor analysis based on pH gradual change-UV spectral data. Food Chem. 2011. 126(2), 745-750.


Publisher: Analytical Chemistry Scientific Council of Ukraine

(Analytical chemistry department at Taras Shevchenko National University, 64 Vladimirskaya STR., Kiev, 01601 UKRAINE)
analysis@univ.kiev.ua, www.achem.univ.kiev.ua, +380-44-2393345

Papers published in Methods and Objects of Chemical Analysis are considered as publications suitable for PhD thesis

The journal website: www.moca.net.ua